สหพันธ์ครูเชียงรายแถลงการณ์ คัดค้านร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ

สหพันธ์ครูเชียงรายแถลงการณ์ คัดค้านร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ……
15 พฤษภาคม 2564 ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด นายระพิพงษ์ ไชยลังกา ประธานสหพันธ์ครูเชียงราย ผอ.โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา แถลงการณ์ต่อสื่อมวลชน คัดค้าน ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ผ่านสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา) ที่กำลังจะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี และเสนอเข้าพิจารณาในรัฐสภา ร่วมกับสมาพันธ์ครูจังหวัดเชียงราย เขต 1-4 สมาคมผู้บริหาร 18 อำเภอ และสมาคมครูผู้สอน 18 อำเภอ ในจังหวัดเชียงราย
หากไม่ดำเนินการตามแถลงการณ์ดังกล่าวทางสหพันธ์ครูเชียงรายจะดำเนินตามมาตรการณ์ดังนี้
1.ติดป้ายคัดค้านหน้าสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
2.สวมเสื้อดำทุกวันอังคาร หรือรูปแบบอื่นๆ เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์
3.รณรงค์คัดค้านผ่านสื่อออนไลน์ทุกประเภท
payap/ภาพข่าว
– สหพันธ์ครูเชียงราย โดยสมาพันธ์ครูเชียงราย เขต1,เขต2,เขต3,เขต4
สมาคมผู้บริหาร 18 อำเภอ สมาคมครูผู้สอน 18 อำเภอ ร่วมออกแถลงการณ์คัดค้านและเสนอข้อเสนอแนะแก้ไข ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ…..(ฉบับ ผ่านสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา) นายระพิพงษ์ ไชยลังกา ประธานสหพันธ์ครูเชียงราย อ่านแถลงการณ์ ประเด็นคัดค้าน ดังนี้
 
1.ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นวิชาชีพทางการศึกษาขั้นสูง
 
2. ให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่มีองค์กรกลางบริหารงานบุคคล
 
3 .ให้มีการจัดระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการต้องมีองค์กรหลักเป็นคณะบุคคลในรูปคณะกรรมการที่เป็นเอกภาพและสามารถบูรณาการได้
 
4 .เพิ่มสัดส่วนการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทางการศึกษาและหัวหน้าส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นกรรมการในคณะกรรมการกำหนดนโยบายการศึกษาแห่งชาติให้เหมาะสม
 
5.ให้มีการกำหนดแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เทียบเท่าสากลให้สามารถดำรงชีวิตและเป็นพลเมืองดีและพลโลกที่มีคุณภาพ
 
6.ให้มีบทบัญญัติกฎหมายว่าด้วยการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ครอบคลุมการจัดการศึกษาให้กับปวงชนชาวไทยตั้งแต่แรกเกิดปฐมวัยฯ
 
7.ให้มีบทบัญญัติกฎหมายว่าด้วยองค์กรผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
8.ให้มีบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของชาติ โดยมีบทบัญญัติในการตรากฎหมายเช่นกฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับว่าด้วยการศึกษาเอกชน การศึกษานอกระบบ การศึกษาสำหรับคนพิเศษ
จากนั้นครูเชียงรายและสมาพันธ์ครูเชียงรายเขต 1-4 สมาคมผู้บริหาร 18 อำเภอ
 
สมาคมครูผู้สอนเป็นห่วงต่ออนาคตของชาติไทยและอนาคตของลูกหลานไทยเป็นบุคคลที่มีบทบาทและสถานะที่จะมีพลังสื่อสารบทความที่กล่าวถึงข้างต้นเป็นที่เชื่อมต่อ เพื่อผลักดันกระบอกเสียงให้กับผู้มีอำนาจนำไปพิจารณาต่อไป
 
ทั้งนี้สมาพันธ์ในนามสหกรณ์ครูเชียงรายบอกว่าจะดำเนินการหลังจากนี้จะมีการสวมเสื้อดำคัดค้านและรวบรวมรายชื่อคัดค้านส่งต่อไปยังรัฐบาลต่อไป (แสงระวี สู้ทุกทิศ/ภาพ-ข่าว)
%d bloggers like this: