ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา อ.พาน

ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา อ.พาน
นายอาจินต์ ชุติภานุวัชร ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ออกประเมินผลการปฏิบัติงาน ของสถานศึกษาในรอบ 6 เดือน เพื่อนำผลการประเมินประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 รอบ 1 เม.ย.2563 โดยมีโรงเรียนในสังกัดเขตอำเภอพาน รับการประเมินจำนวน 3 โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ โรงเรียนบ้านกล้วย อ.พาน จ.เชียงราย เมื่อวันนี้ 20 มี.ค.2563 (สุกัญญา/รายงาน)