การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์ (COVID-19)

การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

คลิกดูบทบาทหน้าที่ของโรงเรียน 

https://qrgo.page.link/bWXs5

คลิกดูผังการจัดการเรียการสอน 

https://qrgo.page.link/aRQ8d

%d bloggers like this: