ประกวดบทความชิงรางวัล3,000บาท“ใบประกอบวิชาชีพครู : ความภาคภูมิใจในความเป็นครู”

ประกวดบทความชิงรางวัล พร้อมเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณในหัวข้อ “ใบประกอบวิชาชีพครู : ความภาคภูมิใจในความเป็นครู” https://forms.gle/gdn8cvSeBmFiT7ZL8
รายละเอียดและเงื่อนไขในการประกวด
• หัวข้อเรื่องบทความส่งเข้าประกวด “ใบประกอบวิชาชีพครู : ความภาคภูมิใจในความเป็นครู”
• ผู้ส่งบทความเข้าประกวดต้องเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
• บทความที่ส่งประกวดต้องมีความยาว 3-5 หน้ากระดาษ A4 โดยระบบพิมพ์ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 16 พ้อยท์ เว้นขอบกระดาษ 1 นิ้ว ทุกด้าน
• คณะกรรมการจะพิจารณาให้คะแนนตามหัวข้อ ได้แก่ เนื้อหาและโครงเรื่อง ความคิดริเริ่ม การใช้ภาษาถูกต้องตามอักขรวิธี ความถูกต้องของข้อมูล และหลักฐานอ้างอิง
• บทความที่ส่งเข้าประกวดชิงรางวัล ให้ส่งต้นฉบับมายังระบบ QR-CODE (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสงขลา สตูล)
• ผู้ส่งบทความเข้าประกวดให้เขียนชื่อ – สกุล ของตนเองในหน้าสุดท้ายของบทความ
———————————————————————————————————————–
:: รางวัลในการประกวด ::
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ภูมิภาคละ 1 รางวัล เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมายเหตุ
ในกรณีคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าบทความที่ส่งเข้าประกวดยังไม่อยู่ในระดับที่สมควรจะได้รับรางวัลดังกล่าวคณะกรรมการสามารถงดการให้รางวัลใดรางวัลหนึ่งหรือทุกรางวัล

สอบถามรายละเอียดการรับส่งข้อมูล โทร 091-8477928 (นายศรายุธ หมาดหลี)

ระบบจะบันทึกชื่อและรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับบัญชี Google เมื่อคุณอัปโหลดไฟล์และส่งแบบฟอร์มนี้
ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 https://www.facebook.com/sesao16/
%d bloggers like this: