เชียงรายปิดสถานที่เสี่ยงแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 เป็นการชั่วคราว 14 วัน 21 มี.ค.-3 เม.ย.2563

เชียงรายประกาศมาตรการเร่งด่วนป้องกันวิกฤตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปิดสถานที่เสี่ยงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 เป็นการชั่วคราว 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม – 3 เมษายน 2563 ดังนี้

1. ปิดสถานบริการตามกฎหมายสถานบริการในพื้นที่จังหวัดเชียงรายทุกแห่ง

2. ปิดสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการตามข้อ 1

3. ปิดสถานปฏิบัติการเพื่อสุขภาพ กิจกรรมนวดเพื่อสุขภาพ กิจกรรมสปา กิจการเพื่อเสริมความงามตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในพื้นที่จังหวัดเชียงรายทุกแห่ง

4. ปิดโรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ ร้านเกม ร้านคาราโอเกะ ตาม พรบ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551

5. ปิดสถานที่สำหรับจัดให้มีการพนันชนไก่ ชกมวยทุกแห่ง ตลอดจนสถานที่ซ้อมชนไก่หรือกระทำการใดๆในสถานที่ดังกล่าว อันเป็นเหตุให้มีการชุมนุมของประชาชนจำนวนมาก จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

6. ปิดสถานที่ออกกำลังกายในอาคาร (ฟิตเนส) ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายทุกแห่ง

7. ให้งดจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมากที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที่มีจำนวนคนเข้าร่วมกิจกรรมเกินกว่า 100 คน หรือหากมีความจำเป็นต้องจัดกิจกรรมต้องนั่งห่างกันไม่น้อยกว่า 1 เมตร

8. งดกิจกรรมที่มีการเคลื่อนย้ายคนข้ามจังหวัดของหน่วยงานที่มีคนจำนวนมากหรือหากจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายต้องมีมาตรการป้องกันการแพร่ของโรค เช่นการคัดกรองคนก่อนจะเคลื่อนย้ายรวมถึงจำกัดการเคลื่อนย้ายของแรงงานต่างด้าว จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

9. งดจัดกิจกรรมตลาดถนนคนเดินทุกแห่งในจังหวัดเชียงราย

ผู้ใดหรือสถานประกอบการใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

%d bloggers like this: