ผลการพิจารณาการรับโอนฯ ตามมาตรา 38 ค(2)

ผลการพิจารณาการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งจั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2) สังักดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 อ่านต่อ….

%d bloggers like this: