ประชุมกรรมการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารฯ

ประชุมกรรมการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารฯ
– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้อนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กลุ่มโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ จำนวน ๘๘๒,๐๐๐ บาท (แปดแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยมีนโยบายให้โรงเรียนเสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณตามสภาพบริบทและความต้องการในการต่อยอด พัฒนาการจัดการศึกษา และยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา โดยมุ่งเน้นนักเรียนป็นสำคัญ ตามจุดเน้น ๓ ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านทักษะชีวิต และด้านทักษะอาชีพ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ำ ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ (ธัญยธรณ์/ภาพ-ข่าว)
%d bloggers like this: