สัมมนาจนท.การเงินของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเชียงราย

สัมมนาจนท.การเงินของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเชียงราย
นายพิสิฐ ไชยชนะ รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 พร้อมด้วยนางชไมพร คงกุลชัยวัตร ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางเบญจมาศ ชุติภานุวัชร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส นายอาทิตย์ ปวงมาทา นิติกรชำนาญการ ร่วมประชุมสัมนาเจ้าหน้าที่การเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขียงราย และหน่วยงานทางการศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มี.ค.2563 เวลา 13.00 น. ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด (ประยูร/ภาพ-ข่าว)