ประกาศผล RT ชั้นป.1 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่

ประกาศผลการประเมินความสามารถการอ่าน Reading Test : RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (ผลการทดสอบระดับเขตพื้นที่)

%d bloggers like this: