เชิญร่วมกิจกรรมแข่งขันสร้างสรรค์วิดีโอจากเพลง Coding ของ สพฐ.

หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ.04010/ว710 ลว. 22 มี.ค. 64 เรื่อง กิจกรรมแข่งขันสร้างสรรค์วิดีโอจากเพลง Coding ของ สพฐ. “The Coding Challenge VDO Contest” ภายใต้โครงการพัฒนาสื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาการคิด Coding Ambassador : CA (ทั้งนี้ จะมีหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการจากเขตพื้นที่ฯ ต่อไป)
%d bloggers like this: