ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา อ.แม่สรวย

ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา อ.แม่สรวย
ดร.ณัฏฐกันย์ ใจกันทา รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ออกประเมินผลการปฏิบัติงาน ของสถานศึกษาในรอบ 6 เดือน เพื่อนำผลการประเมินประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 รอบ 1 เม.ย.2563 โดยมีโรงเรียนในสังกัดเขตอำเภอแม่สรวย รับการประเมินจำนวน 13 โรงเรียน อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เมื่อวันนี้ 19 มี.ค.2563 (พัชรี/รายงาน)