ชี้แจงขับเคลื่อนทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี ๒๕๖๔

ชี้แจงขับเคลื่อนทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี ๒๕๖๔
– นางลัดดาวรรณ ไพเชฐศักดิ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2 ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี ๒๕๖๔ ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น ๓ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ลัดดาวรรณ/ภาพ-ข่าว)
%d bloggers like this: