เชิญสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ฯ ประชุมใหญ่ 21 มีนาคม 2564

ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 วันที่ 21 มีนาคม 2564
-ลงทะเบียนเวลา 8.30-10.30 น.
-เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
สมาคมฯ จ่ายค่าอาหารให้สมาชิก คนละ 150 บาท
*****กรุณาแสดงบัตรประจำตัว ในการลงทะเบียน*****
%d bloggers like this: