โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา จัดกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติด

โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา จัดกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติด
– โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา ดำเนินการจัดกิจกรรมกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์2564 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยากราบขอบพระคุณพ่อกำนันธิติพงศ์ จันทร์เต็มกำนันตำบลเจดีย์หลวงประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่าน ขอบคุณท่านประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในตำบลเจดีย์หลวง-ท่าก๊อ และศูนย์เครือข่ายพัฒนาการศึกษาตำบลวาวี และคณะผู้บริหารทั้ง2ศูนย์เครือข่าย ให้เกียรติมาร่วมงานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจกับคณะครูและลูกๆนักกีฬาของโรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา ขอขอบคุณทุกท่าน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมา ณ โอกาสนี้ (ธนากร/ภสพ-ข่าว)
%d bloggers like this: