ติดตามผลการดำเนินการโรงเรียนดีของชุมชน

ติดตามผลการดำเนินการโรงเรียนดีของชุมชน
– นายไชยรัตน์ จินะราช รองผอ.สพป.เชียงราย เขต2 น.ส.ภัฌฎาภรณ์ ชัยมัง ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นายบัณฑิต ไชยวงค์ ศึกษานิเทศก์ พร้อมคณะกรรมการฯ ลงพิ้นที่โรงเรียนสันกลางวิทยา อ.พาน จ.เชียงราย เพื่อติดตามการดำเนินการจัดทำแผนโรงเรียนคุณภาพของชุมชน พ.ศ.2564-2568 แนะนำแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีคุณภาพ และการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม ในการนี้นายศรีวรรณ เชื้อเมืองพาน ผอ.โรงเรียนสันกลางวิทยา และคณะครูให้การต้อนรับเป็นอย่างดี เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 (หัสดิน/ภาพ-ข่าว)
%d bloggers like this: