โรงเรียน-ทต.ศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย ร่วมทำฝายชะลอน้ำ

นักเรียน ครู โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา ร่วมกับทางเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย ร่วมทำฝายชะลอน้ำ/ฝายแม้ว เพื่อการกักเก็บตะกอนเอาไว้ไม่ให้ไปทับถมลำน้ำตอนล่าง อันเป็นเป็นวิธีการอนุรักษ์ดินและแหล่งน้ำ…