นิเทศติดตามโครงงานโรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา

นิเทศติดตามโครงงานโรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา
– วันศุกร์ที่19 ก.พ.2564 นิเทศเยี่ยมชมการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนาคุณธรรมตามโมเดล4+6 ได้อย่างชัดเจน มีคุณธรรมเป้าหมาย 4 คุณธรรม คือ ความซื่อสัตย์สุจริต ความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความสามัคคี บางโครงงานได้เพิ่มคุณธรรมอีก 2 คุณธรรม คือ ความมีจิตอาสา และความพอเพียง โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตและพฤติกรรมต่อต้านการทุจริต (CG Fund)ด้วย มีโครงงานคุณธรรมที่โดดเด่นได้แก่โครงงานลูกเสือคุณธรรม โครงงานครูดีศรีห้วยน้ำขุ่น โครงงานห้องเรียนคนดี,โครงงานคุณธรรมสร้างสรรค์คนดี มีกิจกรรมฝึกอาชีพฝึกคุณธรรมอีก 5 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมทำขนม กิจกรรมท ไม้กวาดดอกหญ้า กิจกรรมถักผ้าชนเผ่า กิจกรรมทำกระเป๋า กิจกรรมปั้นอิฐ ที่โดดเด่นประทับใจ คือโครงงานคุณธรรมระดับชั้นอนุบาล 3 โครงงาน เน้นความซื่อสัตย์สุจริต นำเสนอประกอบท่าเต้น “โตงเตง โตงเว้า” น่ารักมากครับ (สนิท/ภาพ-ข่าว)
%d bloggers like this: