ประเมินคุณภาพภายนอก ให้สถานศึกษา(ศูนย์พัฒนาเด็ก)

โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดฯ “แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้กำหนดจัด “โครงการส่งเสริมให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ” ให้กับสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประเภทวัตถุประสงค์พิเศษและด้านการอาชีวศึกษา ที่จะเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก ระยะที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
%d bloggers like this: