ประกาศผลรางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS ภาคเหนือ วันที่ 16-17 มี.ค.2563 จ.สุโขทัย

ประกาศผลรางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS ภาคเหนือ วันที่ 16-17 มี.ค.2563 จ.สุโขทัย

1. นายสัญญา ทะกัน ผอ.โรงเรียนบ้านโป่ง อ.ป่าแดด จ.เชียงราย รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ

2. นายสวง กองจักร ผอ.โรงเรียนบ้านดอยช้าง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย รางวัลเหรียญทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ

3. นายเชวงศักดิ์ บุญกนิษฐ์ ครูโรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา อ.แม่สรวย จ.เชียงราย รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ด้านบริหารจัดการ