8 ผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ทำ MOU การปฏิบัติงานฯ

8 ผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ทำ MOU การปฏิบัติงานฯ
– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานเปิดการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การปฏิบัติงานในหน้าที่ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมชีแจงแนวทางการดำเนินงาน ข้อควรปฏิบัติ และข้อควรระวัง ให้กับ
1.นายศิวะนาถ ประสาวะถา ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยม่วง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
2.นายเนติวิทย์ วิชา ผอ.โรงเรียนบ้านเหมืองง่า อ.พาน จ.เชียงราย
3.นายพิษณุ อินมา ผอ.โรงเรียนบ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
4.นายวิชัย ติม้า ผอ.โรงเรียนบ้านป่าตึง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
5.น.ส.ฐิตินันท์ ไชยลังกา ผอ.โรงเรียนบ้านปางหก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
6.นายกิตติธร หล้าปิมมา ผอ.โรงเรียนริมวัง1 อ.พาน จ.เชียงราย
7.นายสมภพ ใจยา ผอ.โรงเรียนบ้านแม่โมงเย้า อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
8.น.ส.อัจฉรา อุนันตา ผอ.โรงเรียนบ้านมังกาล่า อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2563 2564 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
%d bloggers like this: