บริจาค 53,496 บาท ช่วยนักเรียนบ้านไฟไหม้

บริจาค 53,496 บาท ช่วยนักเรียนบ้านไฟไหม้

– วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 นายจรัญ แจ้งมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 พร้อมด้วย นายสุทัด จันทะสินธุ์ ที่ปรึกษาประจำอำเภอแม่สรวย นายกิตติศักดิ์ อัครสิริธีรกุล ผู้ทรงคุณวุฒิอำเภอแม่สรวย พร้อมผู้บริหารโรงเรียน ในอำเภอแม่สรวย เป็นตัวแทนมอบเงินที่ได้รับการบริจาค จำนวน 53,496 บาท (ห้าหมื่นสามพันสี่ร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน)
พร้อมสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือเด็กหญิงพีรดา ยะอู๋ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านสันก้างปลา อยู่บ้านเลขที่ 166 หมู่ 6 บ้านพญาโกหา ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ซึ่งในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากนายนิเรก หอมรส ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงผาวิทยา นายพิสัณห์ อินลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันก้างปลา และคณะครู ในการอำนวยความสะดวก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงาน ผู้ประสานงาน (วรวุฒิ-ภาพ/ลัดดาวรรณ-ข่าว)
%d bloggers like this: