เผยแพร่คู่มือครูเอกสารประกอบการสอนวิชาชีพ

เผยแพร่คู่มือครูเอกสารประกอบการสอนวิชาชีพ ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6) ประชาสัมพันธ์ ให้ครูผู้สอนสามารถนำไปใช้ประยุกต์ประกอบการสอนวิชาชีพให้แก่นักเรียน ทั้งนี้สามารถ Downlode เอกสารได้ ที่เว็บไชด์แนะแนว สพฐ. www.guidestudent.obec.go.th


คู่มือเอกสารประกอบการสอนวิชาชีพ ช่วงชั้นที่2 (ป4-6)  ดาวน์โหลดเอกสาร 


 

 

%d bloggers like this: