6 โรงเรียนรับรางวัลเสมาพิทักษ์-สถานศึกษาสีขาว

6 โรงเรียนรับรางวัลเสมาพิทักษ์-สถานศึกษาสีขาว


– ดร.ณัฏฐกันย์ ใจกันทา รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับนายปกาศิต อนุกูล ผอ.รร.บ้านห้วยหมอเฒ่า ได้รับรางวัลผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ด้านการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา(รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปี พ.ศ. 2563 จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ บ้านสันติวัน บ้านโป่ง และเวียงผาวิทยา ได้รับโล่และเกียรติบัตรผลงานสถานศึกษาสีขาวดีเด่นระดับเพชร ปี 2560 และ โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ ปี 2561 โดยรับมอบเข็มเสมาพิทักษ์ และเกียรติบัตร จากนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 29 ต.ค.2563 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด (ลัดดาวรรณ/ภาพ-ข่าว)

%d bloggers like this: