ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา อ.เวียงป่าเป้า

ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา อ.เวียงป่าเป้า
ดร.ณัฏฐกันย์ ใจกันทา รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ออกประเมินผลการปฏิบัติงาน ของสถานศึกษาในรอบ 6 เดือน เพื่อนำผลการประเมินประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 รอบ 1 เม.ย.2563 โดยมีโรงเรียนในสังกัดเขตอำเภอเวียงป่าเป้า รับการประเมินจำนวน 4 โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนสันมะเค็ดฯ โรงเรียนบ้านห้วยม่วง โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ โรงเรียนบ้านป่าสัก อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย เมื่อวันนี้ 16 มี.ค.2563 (ดวงแก้ว/รายงาน)