โรงเรียนบ้านห้วยไคร้-โรงเรียนบ้านเหมืองง่า ต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ-ภูมิภาค

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้-โรงเรียนบ้านเหมืองง่า ต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ-ภูมิภาค
https://qrgo.page.link/bm347

https://www.facebook.com/area2post2/posts/779720569261386?xts%5B0%5D=68.ARAQT8mE50rKkdjAZVJ2xOsaQ6MEJ0-FpcV7NBn-_idOCK830mZ2jTGXrvIg_VKUSr9D6KIVOVKPV7Gb_2E096QqND0ymxQ9nxXJ3zwIKEj1Wbxt48WbdioVT1lUsFLEdbBZraW-8jMe9BofAwrG-osYqgZjiRCBb9ds1LMI8rgjHBHH8Wg4Y63cKeCOUjKByCjjYgDb3UxtKDtqWSIAYqHfCBOkKE5MQeSfNzuGDIVnQXAE9hXz2oiW9N9R5yWlDgTfY7Zuo-hIXycZCjMAF6IxfU2Tz9gfyj9-EzQkWy_JpIs1LLmc0waV4pjiGi2ou66JzlkuWxGiBezoY8tTrTn6VkwMd0fLhk_scSm-9O4yj0i2A7PMhaJfHK4EZtIAC2K2qRu-H5xIXuuJXjob1_ptuF2aL4bviEiCdMGIijFK6g17pSBwcXPuUeZIeYz-0Z7rQpjcckX3fQd7x6BK_l3ytleX58mMykzTRR-QkLYr1205UJpGNg&tn=-R

%d bloggers like this: