ขอเชิญร่วมอบรม การจัดกิจกรรมและวิธีสอนภาษาไทย

ชมรมส่งเสริมภาษาไทย จ.พระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุทธยา ประสงค์จะช่วยครูให้มีความรู้พื้นฐานในการสอนภาษาไทย สามารถสอนให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้เร็ว ขอเชิญผู้ัสนใจเข้าร่วมอบรม ตามเอกสารเพิ่มเติมที่ได้แนบ

เอกสารเพิ่มเติม

06-10-63 school thai
%d bloggers like this: