รับนิสิตป.โท สาขาวิชาบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

รับนิสิตป.โท สาขาวิชาบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่


– นายพิสิฐ ไชยชนะ รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ต้อนรับนิสิตปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ จำนวน 7 คน

นายสุธี สอนน้อย ครูเอกคณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านวาวี อ แม่สรวย น.ส.ปิยะมาศ เมืองเขียว ครูเอกคณิตศาตร์ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น อ.แม่สรวย น.ส.วรรณภัสสร เต็นคำ ครูเอกดนตรีคีตศิลป์ไทย โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง อ.แม่สรวย น.ส.ธัญญารัตน์ อินถา ครูเอกปฐมวัย โรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา อ.แม่สรวย

นายจารุวัตน์ บุญงาม ครูเอกพัฒนาชุมชน โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) อ.แม่สรวย นายเกียรติศักดิ์ วงศ์ใหญ่ ครูเอกดนตรีศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา อ.แม่สรวย และนางพรพิชญ์ คำลือปลูก ครูภาษาไทย โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย อ.แม่สรวย ที่มาฝึกประสบการณ์ ระหว่างวันที่ 14-22 ก.ย.2563 (วันและเวลาราชการ) ณ สพป.เชียงราย เขต 2

วันที่ 14 ก.ย.2563 เช้า กลุ่มอำนวยการ บ่าย สรุปงานฯ
วันที่ 15 ก.ย.2563 เช้า กลุ่มบริกหารงานการเงินและสินทรัพย์ บ่าย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ 16 ก.ย.2563 เช้า กลุ่มกฎหมายและคดี บ่าย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

วันที่ 17 เช้า กลุ่มนโยบายและแผน บ่าย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลการทางการศึกษา
วันที่ 18 ก.ย.2563 เช้า กลุ่มบริหารงานบุคคล บ่าย สรุปงานฯ
วันที่ 21 ก.ย.2563 เช้า กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา บ่าย หน่วยตรวจสอบภายใน
วันที่ 22 ก.ย.2563 เช้า นิสิตนำเสนอผลการปฏิบัติงานฯ บ่าย ส่งตัวนิสิตกลับมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ (เสร็จภารกิจ)

 

 

%d bloggers like this: