โรงเรียนบ้านแม่ตาแมว (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ

โรงเรียนบ้านแม่ตาแมว (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ


– สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า โรงเรียนบ้านแม่ตาแมว ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เป็นโรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานเฉลี่ย (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ โดยใช้วิธีกรจัดการเรียนกรสอนทาไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ร่วมกับการจัดการเรียนการสอนวิธีอื่น ๆ ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ (นายอำนาจ วิชยานุวัติ) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

%d bloggers like this: