อ.กตปน.ศูนย์สันสลีศรีเวียง ติดตามคุณภาพ-มาตรฐานการศึกษา

อ.กตปน.ศูนย์สันสลีศรีเวียง ติดตามคุณภาพ-มาตรฐานการศึกษา


– นายบุญธรรม บุญมา ผอ.โรงเรียนทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีวิทยา ประธานคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ติดตามฯ ให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา และโรงเรียนบ้านเด่นศาลา อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 25 ส.ค.2563 (รชต/ภาพ-ข่าว)

%d bloggers like this: