งานวิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาคประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กําหนดจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจําปี 2563 ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเทิดพระเกียรติและพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานการ ค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของไทย รวมถึงเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชน ทั่วไปมีความสนใจวิทยาศาสตร์มากขึ้น และรู้จักการนําวิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจําวัน โดยรายละเอียดงาน สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาคประจําปี 2563 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โทรศัพท์ 0 5391 7897 ต่อ 8021-8025 รายละเอียดเพิ่มเติม 

science
%d bloggers like this: