ผอ.โรงเรียนบ้านวาวี ได้รับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2563

ผอ.โรงเรียนบ้านวาวี ได้รับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2563


– เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

โดย คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2563 ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2563

ที่ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพดีเด่น และกระตุ้นให้เกิดการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน จนเป็นแบบอย่าง ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา

ได้แก่ ว่าที่ ร.อ.เสรี เชื้ออ้วน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวาวี ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 (ลัดดาวรรณ/ภาพ-ข่าว)

%d bloggers like this: