โรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

ด้วยโรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีความประสงค์จะจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียนปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) ตามที่ได้รับจัดสรรจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สังกัดโรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ชื่อตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
ตำแหน่งว่าง จำนวน ๑ อัตรา
อัตราค่าจ้างวุฒิปริญญาตรี ๙,๐๐๐ บาทต่อเดือน

ดาวน์โหลดเอกสาร

bankuschool
%d bloggers like this: