เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ปีการศึกษา 2563

เรียน คุณครูผู้รับผิดชอบ การดำเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยตามนโยบาย

“เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้”

ปีการศึกษา 2563 ตามที่ได้มีหนังสือที่ ศธ 04044/ ว2384 ลงวันที่ 23 ก.ค 63

1. การประเมินการอ่านการเขียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (เดือนกรกฎาคม 2563) ซึ่งมี
กำหนดการดำเนินการช่วงระยะหว่างวัน 24-31 กรกฎาคม 2563 นั้น ทาง สถาบันภาษาไทย
สำนักวิชาการ สพฐ. ได้แจ้งเพิ่มเติมมายังสำนักงานเขตพื้นที่ โรงเรียนสามารถดำเนินการ
ประเมินการอ่านการเขียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 7 ส.ค. 2563

2. โปรแกรมประมวลผล RWEPP P.1-6 (Jul-63) และ RWEPP M. 1-3 (Jul-63) อยู่ในระหว่าง
การปรับปรุงเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนจำนวนข้อสอบและรูปแบบข้อมูล ทางกลุ่มนิเทศฯ และ
ให้โรงเรียน ดาวันโหลดผ่านทางนิเทศออนไลน์ ในวันจันทร์ ที่ 27 กรกฎาคม 2563

3. จัดส่งไฟล์สรุปผลการประเมิน RWEPP P. 1-6 (Jul-63) และ RWEPP M.1-3 (Jul-63) มายัง
สำนักงานเขตพื้นที่ E-mal : thai.nitescr2@gmail.com ภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2563
(ช่องทางเดียวเท่านั้น)

4. รายงานสรุปผลการประเมินในระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย…

%d bloggers like this: