ประกาศ สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ระดับเพชร-ทอง-เงิน

ประกาศ สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ระดับเพชร-ทอง-เงิน
ระดับเพชร https://qrgo.page.link/sk7q2
 
ระดับทอง https://qrgo.page.link/8eS7U
 
ระดับเงิน https://qrgo.page.link/1qDdx
1.โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ 2.โรงเรียนบ้านสัน 3.โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย 4.โรงเรียนบ้านโป่งนก 5.โรงเรียนบ้านเหมืองง่า 6.โรงเรียนชุมชนบ้านกู่ฯ 7.โรงเรียนริมวัง2 8.โรงเรียนทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ) 9.โรงเรียนบ้าน ลังกา 10.โรงเรียนบ้านแม่ตาช้าง

%d bloggers like this: