โครงการสอนออนไลน์ project 14

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (สสวท) ได้จัดทำโครงการสอนออนไลน์ project 14  ซึ่งจะทำเป็นบทเรียนออนไลน์ประกอบด้วยวีดีทัศน์การสอนออนไลน์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ชั้นประถมปีที่ 1 ถึงมัธยมปีที่ 6 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ในการคว้าเรียนรู้ หรือทบทวนเรียนและครูผู้สอนสามารถใช้บทเรียนออนไลน์ดังกล่าว ประกอบการจัดการเรียนรู้ตามปกติในห้องเรียน เพื่อส่งเสริมคุณภาพของผู้เรียน โดยครูผู้สอนและนักเรียนสามารถเข้าใช้บทเรียนออนไลน์ดังกล่าวได้ที่ www.proj14.ipst.ac.th โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 

Project 14
%d bloggers like this: