ผู้นำครู 16 จว.ภาคเหนือประชุมประชาพิจารณ์ ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ

ผู้นำครู 16 จว.ภาคเหนือประชุมประชาพิจารณ์ ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ

– วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563 ร่วมประชุม ณ สกสค.จ.เชียงใหม่ สมาพันธ์ครูเชียงใหม่ (ส.ค.ช.),สหพันธ์ข้าราชการบำนาญจังหวัดเชียงใหม่และสหพันธ์ครูภาคเหนือ(สคน.)
โดย ท่านสมศักดิ์ ตาไชย ที่ปรึกษาสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย ขอขอบคุณ ดร.วีรบูล เสมาทอง ประธานสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย (ส.ค.ท.) ท่านวิสัย เขตสกุล เลขาธิการสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย (ส.ค.ท.) ท่านประทุม เรืองฤทธิ์ ประธานสมาพันธ์ครูภาคใต้
ท่านสิริภพ เพ็ชรเกตุ ประธานชมรมครูภาคกลาง ท่านธีระศักดิ์ สุวรรณปัญญา ประธานสหพันธ์ครูภาคเหนือ (สคน.) พร้อมผู้นำครู 16 จังหวัดภาคเหนือ ร่วมกับสมาคมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่ายฯ
ประชุมประชาพิจารณ์ร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ….(ฉบับกรรมาธิการการศึกษาสภาผู้แทนราษฏร)โดยมีท่านนพคุณ รัฐผไท ประธานกรรมาธิการการศึกษาสภาผู้แทนราษฏรและท่านปรีชา บัววิรัตน์เลิศ ประธานอนุกรรมการการศึกษาวุฒิสภา เป็นประธานการรับฟัง
โดยที่ประชุมมีมติสนับสนุน ร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฯดังกล่าว เป็นเอกฉันท์ ซึ่งจะต้องร่วมกันขับเคลื่อนร่างฯดังกล่าวให้บรรลุเป้าหมายต่อไป ขอขอบคุณท่านผู้นำครู 4 ภูมิภาคและท่านผู้นำครู ทุกท่านทุกจังหวัด ที่ได้ให้เกียรติเดินทางไปประชุมฯในครั้งนี้เป็นอย่างสูงยิ่ง “ด้วยรักและศรัทธายิ่ง” ในความเป็นวิชาชีพครู ซึ่งเป็นวิชาชีพชั้นสูง (อิ่นคำ/ภาพ-ข่าว)
@@@@@@@

มติที่ประชุมร่วมของสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย (ส.ค.ท) สมาคมผู้อำนวยการ สพป.แห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่ายวิชาชีพครูทุกองค์กร เมื่อ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม สกสค.จ.เชียงใหม่
๑)มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ (ร่าง)พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๙/๖๐เรื่องการปฎิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ….ฉบับของคณะกรรมาธิการ การศึกษา สภาผู้แทนราษฎร
๒)กรณีมีข้อสังเกตในเนื้อหาของกฎหมายฉบับนี้จะเสนอให้มีการแก้ไขในชั้นคณะกรรมาธิการวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติในสภาผู้แทนโดยจะมีผู้แทนที่เข้าประชุมครั้งนี้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมาธิการ
๓)มอบหมายภารกิจให้ผู้นำครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาทั้งในประจำการและนอกประจำการ นำร่างกฎหมายฉบับนี้ไปขอรับการสนับสนุนจาก ส.ส./ส.ว.ทุกคน ครอบคลุมทุกเขตเลือกตั้งทั้ง ๗๗ จังหวัด
ทั้งนี้ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ก่อนวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ มติการประชุมครั้งนี้คือการรวมพลังของผู้นำครูทุกองค์กร ได้ร่วมกับผู้แทนฝ่ายนิติบัญญัติคือ ประธานคณะกรรมาธิการ การศึกษา สภาผู้แทนราษฎร และรองประธานกรรมาธิการ การศึกษา วุฒิสภา เป็นการแสวงหาทางออกของปัญหาการศึกษาของชาติร่วมกันอย่างแท้จริงในแนวทางสันติวิธี
มิได้มีการครอบงำหรือเป็นเรื่องทางการเมืองแต่อย่างใด เป้าหมายหลักร่วมกันมีเพียงประการเดียวคือ “คืนอำนาจการบริหารงานบุคคลให้เขตพื้นที่การศึกษา” เพื่อเป็นไปตามหลักการ กระจายอำนาจ การมีส่วนร่วมและการตรวจสอบความโปร่งใสตามกฎหมายและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลสากลอย่างแท้จริง…

%d bloggers like this: