ศูนย์ฯสันสลีศรีเวียงจัดประชุมการวางระบบการเงิน-บัญชี

ศูนย์ฯสันสลีศรีเวียงจัดประชุมการวางระบบการเงิน-บัญชี 

น.ส.ภัฌฎาภรณ์ ชัยมัง ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดวางระบบควบคุมการเงินและระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน e-bubget ระหว่างวันที่ 2-20 มี.ค.2563 ให้กับครูผู้รับผิดชอบงานการเงินและพัสดุ ในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสันสลีศรีเวียง เมื่อวันที่ 13 มี.ค.2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย (พิษณุกร/ภาพ-ข่าว)

แอเรียทูโพสต์2

เขต1เขต2เขต3เขต4
สพม.36