(ร่าง)แต่งตั้งและเชิญประชุมทางไกลผู้ดูแลระบบ DEEP ในระดับโรงเรียน 30 มิ.ย.2563 เวลา 14-15.00 น.

(ร่าง) แต่งตั้งและเชิญประชุมทางไกลผู้ดูแลระบบ DEEP ในระดับโรงเรียน วันที่ 30 มิ.ย.2563 เวลา 14-15.00 น.
https://qrgo.page.link/yVQQm

%d bloggers like this: