อบรมโครงการมัคคุเทศก์น้อยเพื่อการท่องเที่ยว

อบรมโครงการมัคคุเทศก์น้อยเพื่อการท่องเที่ยว


– นางณภัทร นวลจีน ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2 ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการมัคคุเทศก์น้อยเพื่อการท่องเที่ยว ของนักเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลแม่สรวย ณ โรงเรียนบ้านสันกลาง(ราษฎร์พัฒนา) อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 (ณภัทร/ภาพ-ข่าว)

%d bloggers like this: