ประกาศโรงเรียนบ้านป่าต้าก

ประกาศโรงเรียนบ้านป่าต้าก

เรื่องมาตรการก่อนการเปิดภาคเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขอความร่วมมือนักเรียนกักตัว 14 วันก่อนเข้าเรียน  ถ้าหากผู้ปกครองนำนักเรียนไปอาศัยอยู่ต่างจังหวัดและนอกเขตพื้นที่ในช่วงเวลาปิดภาคเรียน  ให้ท่านนำนักเรียนกลับเข้ามาในพื้นที่ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563  ก่อนเปิดภาคเรียนวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 หากกลับมาหลังวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ทางโรงเรียนขอความร่วมมือให้นักเรียนกักตัวเป็นเวลา 14 วันก่อนเข้าเรียน  เพื่อเฝ้าระวังและสังเกตอาการเพื่อป้องกันการติดเชื้อโคโรนา 2019 โรงเรียนบ้านโรงเรียนบ้านป่าต้าก  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต2โทร 053-770222

%d bloggers like this: