ยืนยันค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ต.ค.62 – พ.ค.63

รายงานยืนยันข้อมูลค่าเช่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ต เดือน ตุลาคม 2562 ถึง เดือน พฤษภาคม 2563 ของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
https://qrgo.page.link/hJaz6

%d bloggers like this: