รายงานข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.2563

รายงานข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.2563

แบบสำรวจข้อมูลการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2563 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับโรงเรียนทั่วไป
https://qrgo.page.link/HdcUq

แบบสอบถามหมายเลข 2 (สำหรับโรงเรียนลักษณะพิเศษแบบพักนอนประจำ)
https://qrgo.page.link/1HftG

E-COVID-19 Report
https://covid19.obec.go.th/e-report

https://qrgo.page.link/it1Qi

%d bloggers like this: