ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา อ.ป่าแดด

นางลัดดาวรรณ ไพเชฐศักดิ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ออกประเมินผลการปฏิบัติงาน ของสถานศึกษาในรอบ 6 เดือน เพื่อนำผลการประเมินประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 รอบ 1 เม.ย.2563 โดยมีโรงเรียนในสังกัดเขตอำเภอป่าแดด รับการประเมินจำนวน 4 โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนบ้านโป่ง โรงเรียนโรงช้างวิทยา โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา โรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า อ.ป่าแดด จ.เชียงราย เมื่อวันนี้ 11 มี.ค.2563 (ภาพร/รายงาน)