ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา อ.แม่ลาว

นางลัดดาวรรณ ไพเชฐศักดิ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ออกประเมินผลการปฏิบัติงาน ของสถานศึกษาในรอบ 6 เดือน เพื่อนำผลการประเมินประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 รอบ 1 เม.ย.2563 โดยมีโรงเรียนในสังกัดเขตอำเภอแม่ลาว รับการประเมินจำนวน 4 โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนบ้านหนองเก้าห้อง โรงเรียนบ้านท่ามะโอ โรงเรียนบ้านแม่ผง โรงเรียนบ้านโป่งมอญ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 6 มี.ค.2563 (ภาพร/รายงาน)

%d bloggers like this: