ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา อ.พาน

นายอาจินต์ ชุติภานุวัชร ผอ.กลุ่มอำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ออกประเมินผลการปฏิบัติงาน ของสถานศึกษาในรอบ 6 เดือน เพื่อนำผลการประเมินประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 รอบ 1 เม.ย.2563 โดยมีโรงเรียนในสังกัดเขตอำเภอพาน รับการประเมินจำนวน 5 โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนบ้านโป่งแดง โรงเรียนเจริญเมืองวิทยา โรงเรียนบ้านป่าบง โรงเรียนบ้านป่าตึง โรงเรียนบ้านเจริญเมือง อ.พาน จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 6 มี.ค.2563 (สุกัญญา/รายงาน)

%d bloggers like this: