ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา อ.แม่สรวย

ดร.ณัฏฐกันย์ ใจกันทา รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ออกประเมินผลการปฏิบัติงาน ของสถานศึกษาในรอบ 6 เดือน เพื่อนำผลการประเมินประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 รอบ 1 เม.ย.2563 โดยมีโรงเรียนในสังกัดเขตอำเภอแม่สรวย รับการประเมินจำนวน 6 โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนบ้านมังกาล่า โรงเรียนบ้านวาวี โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ โรงเรียนบ้านแม่โมงเย้า โรงเรียนบ้านเลาลี โรงเรียนบ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ) อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 5 มี.ค.2563 (พัชรี/รายงาน)