แนวทางในการดำเนินงานบริหารงบประมาณให้ถือปฏืิบัติตามระเบียบกฎหมาย

แนวทางในการดำเนินงานบริหารงบประมาณ กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในช่วง COVID-19 เช่น การผลิตสื่อการเรียนการสอน ใบงานแบบฝึกหัด ค่าใช้จ่ายในการติดตาม เยี่ยมบ้านนักเรียน ที่เป็นเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย

%d bloggers like this: