ของบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียน ระบบไฟฟ้า-ประปา ส่งภายใน 25 พ.ค.2563 นี้

แจ้งโรงเรียนของบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียน ระบบไฟฟ้า-ประปาในอาคารเรียน-อาคารประกอบ โรงเรียนละไม่เกิน 400,000 บาท ส่งแบบภายใน 25 พ.ค.2563 นี้

แบบ ปร.4,6 โรงเรียนดำเนินการเอง
https://qrgo.page.link/RXz8L

แบบ ปร.4,6 กรณีจัดจ้างผู้รับจ้าง
https://qrgo.page.link/RXz8L