แถลงข่าวการจัดการศึกษาทางไกลทางโทรทัศน์ระบบดิจิตอล

งานแถลงข่าวการจัดการศึกษาทางไกลทางโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.30-11.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่นมาลากุล ชั้น 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: