ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา อ.ป่าแดด

นางลัดดาวรรณ ไพเชษฐศักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ออกประเมินผลการปฏิบัติงาน ของสถานศึกษาในรอบ 6 เดือน เพื่อนำผลการประเมินประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 รอบ 1 เม.ย.2563 โดยมีโรงเรียนในสังกัดเขตอำเภอป่าแดด รับการประเมินจำนวน 4 โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนป่าแงะวิทยา โรงเรียนบ้านแม่พุง โรงเรียนบ้านสักพัฒนา โรงเรียนบ้านวังวิทยา อ.ป่าแดด จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 27 ก.พ.2563 (ภาพร/รายงาน)